Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Димитровград
Автор: www.DGPAZAR.eu
Публикувана на: 23 Юли 2015 | 22:33
Общественото обсъждане се провежда в рамките на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Димитровград", за разработването на който Община Димитровград е бенефициент по Договор BG161PO001/5-03/2013/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за развитие на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.
 
Целта на обсъждането е представяне и консултиране на проектни предложения идеи в трите приоритетни зони за въздействие на града, в рамките които да бъдат съсредоточени интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие в периода до 2020 г. и които са заложени в индикативния списък с проекти на ИПГВР.
 
Съгласно планираните дейности с избрания изпълнител ДЗЗД „Сити план 2020", в рамките на първия етап е извършен целеви и проблемен анализ на съществуващото състояние на града, действащите планове, програми и стратегии за пространственото му развитие съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР;   определена, разработена  и формулирана е визия за развитие на град Димитровград до 2020 г.; стратегия и цели за развитие за периода 2014г. - 2020г., както и проектните идеи за бъдещото развитие; проведени са работни срещи с фокус групи и обществени обсъждания; определени са три  зони за въздействие.
 
 С Решение № 1609 от 26.02.2015г., Общински съвет Димитровград прие зоните за въздействие на ИПГВР на град Димитровград и декларира, че обхватът им няма да бъде променян за период най-малко 10 години след приключване на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград”. 
 
С писмо № 99-00-6-2447 от 21.05.2015 г. на МРРБ, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” одобри определените с решение на № 1609 от 26.02.2015г. на Общински съвет Димитровград Зони за въздействие на ИПГВР на град Димитровград.
 
В рамките на втория етап са обсъдени приложимостта на проектните предложения и представения набор от проекти в одобрените зони за въздействие, които ще бъдат реализирани чрез финансиране от отделните оперативни програми през следващия програмен период 2014г. - 2020г., публични - частни партньорства или други финансови механизми; формулирани са цели и стратегия на ИПГВР; изготвен е бюджет,индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР и план-график за изпълнение и програма за реализация му. Предстои преценка за необходимостта от екологична оценка, съгласно ЗООС.
 
Изготвените материали в процеса на разработване на ИПГВР на град Димитровград са синтезирани в един документ, който бе представен на общественото обсъждане като средносрочен планов документ, който съдържа конкретни параметри за развитието на зоните за въздействие с планирана ресурсна обезпеченост.
 
Проектът на  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград", ще бъде внесен за одобрение от Общински съвет Димитровград на предстоящата Юлска сесия, след което, до 20.8.2015г., ще бъде внесен  в УО на ОПРР за окончателно одобрение.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001-5.3.03-0010-С0001 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

© 2008-2022 www.dgpazar.eu/MediaArt News & Advertising group. Всички права запазени!
Съдържанието на новинарския портал www.dgpazar.eu, както и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права! Всички статии, репортажи, интервюта, журналистически коментари, анализи и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са авторски - собственост на www.dgpazar.eu, освен ако изрично е упоменато друго. Допуска се публикуване на текстови материали единствено след писмено съгласие на www.dgpazar.eu и управляващия медиата с добавяне на хиперлинк към първоизточника. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е категорично забранено! След предварително документиране на нарушението, www.dgpazar.eu запазва правото си без предупреждение да предявява съдебен иск към нарушителите съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права!
Created and design by Studio AvangardStil